Sekcja Symbol PKWiU Opis
E PKWiU 36.00.11.0 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia
E PKWiU 36.00.12.0 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia
E PKWiU 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
E PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
E PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
E PKWiU 38.11.11.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.19.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.21.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.29.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.57.0 Odpady ze skór
E PKWiU 38.11.61.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.69.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.12.11.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne
E PKWiU 38.12.12.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych
E PKWiU 38.12.13.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych
E PKWiU 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
E PKWiU 38.21.21.0 Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne
E PKWiU 38.21.22.0 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów
E PKWiU 38.21.23.0 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.21.29.0 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
E PKWiU 38.22.21.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
E PKWiU 38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych
E PKWiU 39.00.11.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych
E PKWiU 39.00.12.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych
E PKWiU 39.00.13.0 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza
E PKWiU 39.00.14.0 Usługi związane z odkażaniem budynków
E PKWiU 39.00.21.0 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych
E PKWiU 39.00.22.0 Pozostałe usługi związane z rekultywacją
E PKWiU 39.00.23.0 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń