Sekcja Symbol PKWiU Opis
K PKWiU 64.11.10.0 Usługi banku centralnego
K PKWiU 64.19.11.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych
K PKWiU 64.19.12.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów
K PKWiU 64.19.30.0 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 64.20.10.0 Usługi związane z działalnością holdingów finansowych
K PKWiU 64.30.10.0 Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K PKWiU 64.91.10.0 Usługi leasingu finansowego
K PKWiU 64.99.11.0 Usługi bankowości inwestycyjnej
K PKWiU 64.99.19.0 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 65.30.11.0 Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi
K PKWiU 65.30.12.0 Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi
K PKWiU 66.11.11.0 Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
K PKWiU 66.11.12.0 Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
K PKWiU 66.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
K PKWiU 66.12.11.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
K PKWiU 66.12.12.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
K PKWiU 66.19.10.0 Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych
K PKWiU 66.19.21.0 Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
K PKWiU 66.19.22.0 Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
K PKWiU 66.19.29.0 Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
K PKWiU 66.19.31.0 Usługi powiernicze
K PKWiU 66.19.32.0 Usługi nadzoru
K PKWiU 66.19.91.0 Usługi związane z doradztwem finansowym
K PKWiU 66.19.92.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
K PKWiU 66.19.99.0 Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K PKWiU 66.21.10.0 Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K PKWiU 66.29.11.0 Usługi aktuariuszy
K PKWiU 66.29.19.0 Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 66.30.11.0 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych