Sekcja U
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

 SEKCJA U 
USAUGI ZWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOAY EKSTERYTORIALNE
Sekcja ta obejmuje:
  usBugi [wiadczone przez organizacje i zespoBy eksterytorialne, takie jak: ONZ oraz jej wyspecjalizowane agendy, oddziaBy regionalne itp., Unia Europejska, Zwiatowa Organizacja Handlu, Midzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Zwiatowy, Zwiatowa Organizacja Celna, Organizacja Wsp�pracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacja Kraj� Eksportujcych Rop Naftow, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu,
  usBugi [wiadczone przez misje dyplomatyczne i konsularne, kt�e znajduj si na terenie Polski.