Sekcja T
USŁUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH

 SEKCJA T 
USAUGI GOSPODARSTW DOMOWYCH
Sekcja ta obejmuje:
  usBugi [wiadczone przez gospodarstwa domowe zatrudniajce pracownik� do prac domowych, takich jak: pokoj�ki, kucharze, kelnerzy, sBu|cy, kamerdynerzy, praczki, ogrodnicy, portierzy, stajenni, kierowcy, dozorcy, guwernantki, opiekunki do dzieci, korepetytorzy, sekretarki,
  r�norodne wyroby produkowane przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby wBasne; dotyczy to: my[listwa, zbieractwa, hodowli, budowy miejsc schronienia dla zwierzt oraz produkcji odzie|y, a tak|e innych wyrob� na wBasne potrzeby,
  r�norodne usBugi [wiadczone przez prywatne gospodarstwa domowe na potrzeby wBasne, takie jak: gotowanie, nauczanie, opieka nad czBonkami gospodarstwa domowego oraz inne usBugi na wBasne potrzeby.