Sekcja S
POZOSTAŁE USŁUGI

 SEKCJA S
POZOSTAAE USAUGI
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi [wiadczone przez organizacje czBonkowskie,
 usBugi naprawy i konserwacji komputer� i sprztu komunikacyjnego,
 usBugi naprawy i konserwacji artykuB� u|ytku osobistego i domowego,
 usBugi prania i czyszczenia wyrob� wB�ienniczych i futrzarskich,
 usBugi fryzjerskie i pozostaBe usBugi kosmetyczne,
 usBugi pogrzebowe i pokrewne,
 usBugi zwizane z popraw kondycji fizycznej,
 pozostaBe usBugi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanych w 33.11.14.0,
 usBug naprawy i konserwacji fotokopiarek, kalkulator�, sklasyfikowanych w 33.12.16.0,
 usBug naprawy rcznych narzdzi mechanicznych, sklasyfikowanych w 33.12.17.0,
 usBug naprawy zegar� kontrolnych, datownik�, zamk� z regulatorem czasowym i podobnej aparatury do rejestrowania czasu, sklasyfikowanych w 33.13.11.0,
 usBug parkingowych, sklasyfikowanych w 52.21.24.0,
 usBug edukacyjnych [wiadczonych przez organizacje czBonkowskie, sklasyfikowanych w dziale 85,
 usBug w zakresie opieki zdrowotnej takich jak lifting twarzy, sklasyfikowanych w 86.10.11.0,
 usBug naprawy i renowacji prac artystycznych, sklasyfikowanych w 90.03.11.0.