Sekcja R
USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE

 SEKCJA R
USAUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE
Sekcja ta obejmuje:
  szeroki zakres usBug kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wBczajc usBugi [wiadczone przez artyst� wykonawc�, muzea, biblioteki i archiwa, usBugi zwizane z grami losowymi i zakBadami wzajemnymi, usBugi zwizane ze sportem, rozrywk i rekreacj.
Sekcja ta nie obejmuje:
  usBug sprzeda|y i organizowania wystaw [wiadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,
  usBug agent� i agencji artystycznych, wystpujcych w imieniu indywidualnych artyst�, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
  usBug w zakresie dzier|awy ksi|ek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,
  usBug agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,
  archiwizacji i usBug niszczenia dokument� wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanych w 82.19.13.0,
  usBug indywidualnych nauczycieli, trener�, sklasyfikowanych w 85.51.10.0