Sekcja Q
USŁUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ

 SEKCJA Q
USAUGI W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOAECZNEJ
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi w zakresie opieki zdrowotnej,
 usBugi pomocy spoBecznej.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug w zakresie badaD i analiz laboratoryjnych innych ni| medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.1,
 usBug w zakresie badaD i analiz zwizanych z jako[ci |ywno[ci, sklasyfikowanych w 71.20.11.0,
 usBug weterynaryjnych, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usBug wojskowych szpitali polowych, sklasyfikowanych w 84.22.11.0,
 usBug w zakresie obowizkowych zabezpieczeD spoBecznych, sklasyfikowanych w 84.30.1,
 usBug w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanych w 85.60.10.0,
 transportu chorych, bez u|ycia sprztu do ratowania |ycia ani udziaBu personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach sekcji H.
Uwagi dodatkowe:
 usBugi [wiadczone przez szpitale s nastawione gB�nie na obsBug pacjent� przebywajcych w szpitalach i s prowadzone pod bezpo[rednim nadzorem lekarzy,
 usBugi w zakresie praktyki lekarskiej mog by prowadzone w plac�kach medycznych, takich jak: przychodnie (og�ne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy spoBecznej), specjalistyczne plac�ki medyczne inne ni| szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.