Sekcja P
EDUKACJA

 SEKCJA P
EDUKACJA
Sekcja ta obejmuje:
 wychowanie przedszkolne,
 usBugi szk� podstawowych,
 usBugi gimnazj�, 
 usBugi szk� ponadgimnazjalnych (lice�, technik�, zasadniczych szk� zawodowych, szk� policealnych),
 usBugi zakBad� ksztaBcenia nauczycieli i kolegi� pracownik� sBu|b spoBecznych,
 usBugi szk� wy|szych,
 usBugi w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug opieki dziennej nad dziemi, sklasyfikowanych w 88.91.1.
Uwagi dodatkowe:
 edukacja mo|e odbywa si w szkoBach publicznych i niepublicznych wszystkich typ� i mo|e by prowadzona przez organy administracji rzdowej, jednostki samorzdu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowizujcego sytemu o[wiaty i szkolnictwa wy|szego, 
 edukacja mo|e odbywa si w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odlegBo[ przez radio, telewizj, Internet lub drog korespondencyjn,
 edukacja mo|e odbywa si w szkoBach specjalnych na odpowiednich poziomach nauczania,
 edukacja w zakBadach karnych, w zakBadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich odbywa si w szkoBach na odpowiednich poziomach nauczania.

PodziaB na grupowania w ramach tej sekcji opiera si na poziomach edukacji przyjtych w midzynarodowej klasyfikacji wyksztaBcenia ISCED 1997. UsBugi [wiadczone przez instytucje edukacyjne realizujce programy okre[lone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane s w klasie 85.10, na poziomie 1 w klasie 85.20, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich grupowaniach grupy 85.3, na poziomie 4 w klasie 85.41, a na poziomach 5 i 6 w klasie 85.42.