Sekcja O
USŁUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; USŁUGI W ZAKRESIE OBOWIĄZKOWYCH ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 SEKCJA O 
USAUGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OBRONY NARODOWEJ; 
USAUGI W ZAKRESIE OBOWIZKOWYCH ZABEZPIECZEC SPOAECZNYCH
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi ustawodawcze i wykonawcze prowadzone przez centralne i naczelne organy administracji paDstwowej, terenowe organy administracji rzdowej i organy samorzdowe w zakresie sprawowania funkcji wewntrznej paDstwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostaBej socjalnej,
 usBugi zwizane ze sprawowaniem funkcji zewntrznych paDstwa w sferze spraw zagranicznych i obronno[ci,
 usBugi w sferze ochrony bezpieczeDstwa paDstwa oraz porzdku i bezpieczeDstwa publicznego,
 usBugi wymiaru sprawiedliwo[ci Bcznie z wykonywaniem wyrok� sdowych, z wyBczeniem usBug komornik�,
 usBugi paDstwowej i ochotniczej stra|y po|arnej,
 usBugi zwizane z obowizkowymi zabezpieczeniami spoBecznymi.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug ochrony przeciwpo|arowej i gaszenia po|ar� w lasach, sklasyfikowanych w 02.40.10.3,
 usBug gaszenia po|ar� szyb� ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.11.0,
 usBug zwizanych z zarzdzaniem budynkami stanowicymi wBasno[ rzdow lub zajmowanymi przez instytucje rzdowe, sklasyfikowanych w 68.20.12.0, 68.32.13.0,
 usBug zwizanych z doradztwem i reprezentacj w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.1,
 usBug laboratori� policyjnych, sklasyfikowanych w 71.20.19.0,
 usBug edukacyjnych, sklasyfikowanych w dziale 85,
 usBug zwizanych z ochron zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanych w dziale 86,
 usBug pomocy spoBecznej, sklasyfikowanych w dziaBach 87 i 88,
 usBug [wiadczonych dla uchodzc� z rejon� katastrof lub konflikt�, sklasyfikowanych w 88.99.19.0,
 usBug archiw� rzdowych, sklasyfikowanych w 91.01.12.0.