Sekcja N
USŁUGI ADMINISTROWANIA I USŁUGI WSPIERAJĄCE

 SEKCJA N 
USAUGI ADMINISTROWANIA I USAUGI WSPIERAJCE
Sekcja ta obejmuje:
 wynajem i dzier|aw [rodk� transportu bez obsBugi,
 wynajem i dzier|aw artykuB� u|ytku osobistego i domowego,
 wynajem i dzier|aw maszyn i urzdzeD bez obsBugi,
 dzier|aw produkt� objtych prawem wBasno[ci intelektualnej i podobnych produkt�, z wyBczeniem prac chronionych prawem autorskim,
 usBugi zwizane z zatrudnieniem,
 usBugi [wiadczone przez organizator� turystyki, po[rednik� i agent� turystycznych,
 usBugi w zakresie rezerwacji i usBugi z ni zwizane,
 usBugi detektywistyczne i ochroniarskie,
 usBugi zwizane z utrzymaniem porzdku w budynkach i obiektach przemysBowych,
 usBugi zwizane z zagospodarowaniem teren� zieleni,
 usBugi centr� telefonicznych (call center),
 usBugi [wiadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 usBugi zwizane z pakowaniem,
 usBugi zwizane z administracyjn obsBug biura i pozostaBe usBugi wspomagajce prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej, niewymagajce specjalistycznej wiedzy.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug czyszczenia obiekt� rolniczych (kurnik�, chlewni itp.), sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usBug czyszczenia budynk� z zewntrz w powizaniu z wykoDczeniem budynku, sklasyfikowanych w 43.39.19.0,
 dzier|awy praw do prac chronionych prawem autorskim (ksi|ki, utwory muzyczne, oprogramowanie, gry komputerowe), sklasyfikowanej w dziaBach 58 i 59,
 usBug leasingu finansowego, sklasyfikowanych w 64.91.10.0,
 wynajmu nieruchomo[ci, sklasyfikowanego w 68.20.1,
 usBug zarzdzania prawami autorskimi i dochodami z nimi zwizanymi (z wyBczeniem praw filmowych i artystycznych), sklasyfikowanych w 74.90.20.0,
 usBug zwizanych z organizacj konferencji i kongres�, sklasyfikowanych w 82.30.11.0,
 usBug w zakresie porzdku i bezpieczeDstwa publicznego, sklasyfikowanych w 84.24.1,
 usBug przewodnik� wdkarskich, my[liwskich i g�skich, sklasyfikowanych w 93.19.13.0,
 wypo|yczania sprztu wypoczynkowego i rekreacyjnego, bdcego integraln cz[ci obiekt� rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29,
 wypo|yczania bielizny po[cielowej, odzie|y roboczej i podobnych wyrob� przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.19.0,
 wynajmu maszyn i urzdzeD z obsBug, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach zgodnie z czynno[ciami na nich wykonywanymi, np. w budownictwie (sekcja F), transporcie (sekcja H).
Uwagi dodatkowe:
 usBugi ochroniarskie w zakresie obsBugi i monitorowania elektronicznych system� bezpieczeDstwa, takich jak: alarmy przeciwwBamaniowe czy przeciwpo|arowe, obejmuj tak|e ich sprzeda|, instalacj i napraw, ale tylko w przypadku, gdy s [wiadczone Bcznie z niniejsz usBug.