Sekcja M
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE

 SEKCJA M
USAUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi prawne,
 usBugi rachunkowo-ksigowe i w zakresie audytu,
 usBugi doradztwa podatkowego,
 usBugi firm centralnych (head offices),
 usBugi doradztwa zwizane z zarzdzaniem,
 usBugi architektoniczne i in|ynierskie i zwizane z nimi doradztwo techniczne,
 usBugi w zakresie badaD i analiz technicznych,
 usBugi w zakresie badaD naukowych i prac rozwojowych,
 usBugi reklamowe,
 usBugi badania rynku i opinii publicznej,
 usBugi fotograficzne,
 usBugi tBumaczeD pisemnych i ustnych,
 usBugi w zakresie prognozowania pogody i usBugi meteorologiczne,
 pozostaBe usBugi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagajce wiedzy specjalistycznej,
 usBugi weterynaryjne.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug schronisk dla zwierzt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 usBug strzy|enia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogut�, czyszczenia kojc� itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 realizacji projekt� budowlanych do sprzeda|y, sklasyfikowanej w 41.00,
 wydawania map, atlas� i globus�, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,
 usBug zwizanych z produkcj promocyjnych lub reklamowych film� i nagraD wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,
 usBug projektowania ksigowych system� informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,
 usBug holding� finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,
 usBug przesyBania poczt materiaB� reklamowych, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,
 usBug zwizanych z organizacj targ�, wystaw i pokaz� handlowych, sklasyfikowanych w 82.30.1,
 prowadzenia paDstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia paDstwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,
 usBug schronisk dla zwierzt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
Uwagi dodatkowe:
Przez usBugi w zakresie badaD naukowych i prac rozwojowych (dziaB 72) rozumie si:
 badania podstawowe  badania obejmujce dziaBalno[ badawcz, eksperymentaln lub teoretyczn podejmowan w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowan na bezpo[rednie zastosowanie w praktyce,
 badania przemysBowe  badania obejmujce dziaBalno[ badawcz podejmowan w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowan na zastosowanie w praktyce,
 prace rozwojowe  prace wykorzystujce dotychczasow wiedz, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejcych materiaB�, wyrob�, urzdzeD, usBug, proces�, system� lub metod, pod warunkiem |e nie s one przeznaczone do cel� komercyjnych. Prace te nie obejmuj rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do wyrob�, linii produkcyjnych, proces� wytw�czych, istniejcych usBug oraz innych operacji w toku, nawet wtedy gdy zmiany te maj charakter ulepszeD.