Sekcja L
USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE

 SEKCJA K 
USAUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi finansowe, wBczajc ubezpieczenia, reasekuracj, usBugi zwizane z funduszami emerytalnymi oraz usBugi pomocnicze w stosunku do usBug finansowych,
 usBugi sp�ek holdingowych, trust�, fundusz� i podobnych instytucji finansowych.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug zwizanych z wycen nieruchomo[ci, sklasyfikowanych w 68.31.16.0,
 usBug zarzdzania holdingami, sklasyfikowanych w 70.10.10.0,
 usBug doradztwa w zakresie zarzdzania finansami, z wyBczeniem podatk�, sklasyfikowanych w 70.22.12.0,
 usBug w zakresie leasingu operacyjnego, sklasyfikowanych w dziale 77 w odpowiednich grupowaniach wedBug rodzaju dzier|awionych d�r,
 usBug [cigania nale|no[ci pBatniczych z tytuBu roszczeD, odbioru pBatno[ci, takich jak: rachunki, czeki, weksle lub inne przekazy pieni|ne, sklasyfikowanych w 82.91.12.0,
 usBug pakowania, zawijania, wysyBania czy przekazywania w inny spos� monet i banknot� w imieniu klient�, sklasyfikowanych w 82.92.10.0,
 usBug zwizanych z przyznawaniem dotacji przez organizacje czBonkowskie, sklasyfikowanych w 94.99.20.0.
Uwagi dodatkowe:
 wyra|enie instytucje finansowe u|yte w okre[lonych grupowaniach dziaBu 64 odnosi si do bank� (z wyBczeniem banku centralnego) oraz pozabankowych instytucji finansowych.