Sekcja J
USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI

 SEKCJA J 
USAUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi zwizane z dziaBalno[ci wydawnicz, wBcznie z publikowaniem oprogramowania,
 usBugi zwizane z produkcj film� i nagraD dzwikowych,
 usBugi zwizane z dziaBalno[ci radiofoniczn i telewizyjn,
 usBugi telekomunikacyjne,
 usBugi zwizane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz usBugi powizane,
 usBugi w zakresie informacji.
Sekcja ta nie obejmuje:
 sprzeda|y detalicznej nagraD dzwikowych i audiowizualnych, obcej produkcji, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,
 usBug zwizanych z produkcj zdj i slajd�, sklasyfikowanych w 74.20,
 usBug niezale|nych fotoreporter�, sklasyfikowanych w 74.20.2,
 wypo|yczania pByt CD i DVD oraz ta[m z utworami muzycznymi, sklasyfikowanego w 77.29.11.0,
 wynajmu studia nagraD lub sprztu do nagrywania dzwiku, bez obsBugi, sklasyfikowanego w 77.39.19.0,
 usBug niezale|nych dziennikarzy, sklasyfikowanych w 90.03.11.0,
 usBug zwizanych z grami losowymi w trybie on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0,
Uwagi dodatkowe:
 usBugi zwizane z dziaBalno[ci wydawnicz obejmuj nabywanie praw autorskich do tre[ci publikacji oraz udostpnianie tej tre[ci spoBeczeDstwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w r�nych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dzwikowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: sBowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM,
 wsp�n cech usBug telekomunikacyjnych zaklasyfikowanych w niniejszej sekcji w dziale 61 jest transmisja program�, a nie ich produkcja; podziaB zostaB przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonujcej infrastruktury.