Sekcja I
USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGI GASTRONOMICZNE

 SEKCJA I 
USAUGI ZWIZANE Z ZAKWATEROWANIEM I USAUGI GASTRONOMICZNE
Sekcja ta obejmuje:
 usBugi w zakresie nocleg� i usBug towarzyszcych [wiadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,
 usBugi [wiadczone przez schroniska mBodzie|owe oraz chaty lub domki,
 usBugi [wiadczone przez domy letniskowe, do kt�ych go[cie posiadaj prawo wsp�nego u|ytkowania przez okre[lony okres ka|dego roku,
 usBugi [wiadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, wBczajc pola dla pojazd� kempingowych,
 tymczasowe lub dBugoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,
 usBugi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostaBych [rodkach transportu,
 usBugi gastronomiczne,
 usBugi przygotowywania |ywno[ci dla odbiorc� zewntrznych (katering),
 usBugi stoB�kowe,
 usBugi przygotowywania i podawania napoj�.
Sekcja ta nie obejmuje:
 gotowej |ywno[ci Batwo psujcej si, sklasyfikowanej w 10.85, 10.89,
 sprzeda|y detalicznej |ywno[ci, sklasyfikowanej w dziale 47,
 wynajmu nieruchomo[ci mieszkalnych w celu dBu|szego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesicznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1,
 usBug dyskotek i sal tanecznych (z wyBczeniem serwujcych napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.
Uwagi dodatkowe:
 obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr�kotrwaBego zakwaterowania zapewniaj zakwaterowanie w cyklu dziennym lub tygodniowym.