Sekcja H
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 SEKCJA H 
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Sekcja ta obejmuje:
 ldowy transport pasa|erski i towarowy, rozkBadowy lub nierozkBadowy, z wykorzystaniem r�nych [rodk� lokomocji (kursujcych w obrbie miast i pomidzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz r�ne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),
 usBugi w zakresie przewoz� pasa|erskich naziemnymi kolejkami linowymi, kolejkami linowymi, wycigami orczykowymi i wycigami narciarskimi,
 usBugi taks�ek osobowych,
 transport pasa|erski pojazdami napdzanymi siB mi[ni ludzkich lub cignionymi przez zwierzta,
 usBugi zwizane z przeprowadzkami,
 usBugi skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu w miejscu innym ni| kopalnia,
 transport rurocigowy,
 wodny transport pasa|erski i towarowy, na peBnym morzu, wodach przybrze|nych i [r�ldowych,
 lotniczy i kosmiczny transport pasa|erski i towarowy,
 wynajem samochod� osobowych i ci|arowych z kierowc,
 wynajem [rodk� transportu wodnego i lotniczego z zaBog,
 magazynowanie i przechowywanie towar�,
 usBugi wspomagajce transport,
 usBugi przeBadunku towar�,
 usBugi pocztowe i kurierskie.
Sekcja ta nie obejmuje:
 przemieszczania drewna na terenie lasu zwizanego z jego pozyskaniem, sklasyfikowanego w 02.40.10.4,
 zamra|ania |ywno[ci wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach w dziale 10,
 usBug dystrybucji gazu ziemnego w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.22.10.0,
 usBug dystrybucji pary wodnej i gorcej wody w systemie sieciowym, sklasyfikowanych w 35.30.12.0,
 usBug dystrybucji wody samochodami cysternami i za po[rednictwem sieci wodocigowej, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 transportu odpad�, bdcego integraln cz[ci ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.1 i 38.12.1,
 usBug [wiadczonych przez wagony sypialne, sklasyfikowanych w 55.90.13.0,
 usBug [wiadczonych przez wagony restauracyjne, sklasyfikowanych w 56.10.12.0,
 usBug po[rednictwa finansowego zwizanych z pocztow obsBug kredyt� i oszczdno[ci oraz pozostaBymi operacjami finansowymi, sklasyfikowanych w 64.19,
 wynajmowania samochod� ci|arowych bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.12.11.0,
 wynajmowania [rodk� transportu wodnego bez zaBogi, sklasyfikowanego w 77.34.10.0,
 wynajmowania [rodk� transportu lotniczego bez zaBogi, sklasyfikowanego w 77.35.10.0,
 usBug [wiadczonych przez szkoBy nauki pilota|u lub |eglarstwa, sklasyfikowanych w 85.53.12.0,
 transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.14.0,
 usBug mycia autobus� i innych pojazd� transportu ldowego, sklasyfikowanych w 81.29.19.0