Sekcja F
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE

 SEKCJA F 
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
Sekcja ta obejmuje:
  budynki i pozostaBe obiekty in|ynierii ldowej i wodnej,
  roboty og�nobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac in|ynierii ldowej i wodnej, kt�e polegaj na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w okre[lonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
  prace polegajce na przebudowie, remoncie, rozbi�ce lub monta|u obiektu budowlanego, wBczajc monta| budowli z element� prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze staBym lub tymczasowym.
Sekcja ta nie obejmuje:
  zarzdzania projektami budowlanymi w zakresie obiekt� in|ynierii ldowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
  wynajmu maszyn i urzdzeD budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
  usBug zwizanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla system� bezpieczeDstwa, takich jak alarmy przeciwwBamaniowe i przeciwpo|arowe z p�niejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.
Uwagi dodatkowe:
  wynajem sprztu z operatorem nale|y klasyfikowa w zakresie niniejszego dziaBu w odpowiednich grupowaniach obejmujcych roboty budowlane wykonywane z jego u|yciem.