Sekcja D
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORĄCA WODA

 SEKCJA D 
ENERGIA ELEKTRYCZNA, PALIWA GAZOWE, PARA WODNA, GORCA WODA 
I POWIETRZE DO UKAAD�W KLIMATYZACYJNYCH
Sekcja ta obejmuje:
 wytwarzanie energii elektrycznej i paliw gazowych,
 usBugi w zakresie przesyBania energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej i gorcej wody za pomoc staBej infrastruktury (sieci) zasilajcej i rurocig� (rozmiar sieci nie wpBywa na zaklasyfikowanie),
 usBugi zwizane z dystrybucj energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorcej wody itp. na terenach przemysBowych i w budynkach mieszkalnych,
 usBugi zwizane z handlem energi elektryczn oraz paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 usBugi dostarczania chBodnego powietrza i schBodzonej wody,
 usBugi dostarczania pary wodnej i powietrza do ukBad� klimatyzacyjnych.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug zakBad� wodocigowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w dziaBach 36 i 37,
 usBug instalowania licznik� energii elektrycznej i cieplnej oraz wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanych w 43.21.10,
 sprzeda|y hurtowej gaz� skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.13.0,
 sprzeda|y detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.00.85.0,
 transportu gazu ziemnego rurocigami przesyBowymi, sklasyfikowanego w 49.50.12.0,
 odczytywania wskazaD licznik� energii elektrycznej i cieplnej oraz wskazaD wodomierzy i gazomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.