Sekcja C
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO

 SEKCJA C 
PRODUKTY PRZETW�RSTWA PRZEMYSAOWEGO
Sekcja ta obejmuje:
 artykuBy spo|ywcze, wBczajc gotowe posiBki i dania,
 napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
 wyroby tytoniowe, wBczajc odpady tytoniowe,
 wyroby wB�iennicze, wBczajc gotowe wyroby tekstylne i odzie| ka|dego rodzaju, zar�no konfekcyjn, jak i szyt na miar, ze sk�y, tkanin, dzianin itp.,
 sk�y i wyroby ze sk� wyprawionych, wBczajc obuwie oraz wyroby kaletnicze i rymarskie,
 drewno i wyroby z drewna, korka, sBomy i materiaB� w rodzaju stosowanych do wyplatania, papier i wyroby z papieru,
 usBugi poligraficzne,
 usBugi reprodukcji zapisanych no[nik� informacji,
 koks, brykiety i podobne paliwa staBe z wgla kamiennego, brunatnego (lignitu), torfu,
 chemikalia i wyroby chemiczne, wBczajc biometanol, bioetanol i estry kwas� tBuszczowych dla cel� napdowych,
 substancje farmaceutyczne, leki i pozostaBe wyroby farmaceutyczne,
 metale i usBugi wykonywania odlew�,
 metalowe wyroby gotowe, wBczajc broD i amunicj,
 wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
 budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych, betonu i metalu,
 wyroby z mineralnych surowc� niemetalicznych, wBczajc szkBo i wyroby ze szkBa, wyroby ogniotrwaBe, materiaBy budowlane ceramiczne, wyroby z betonu, cementu i gipsu,
 komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
 urzdzenia elektryczne, wBczajc silniki elektryczne, kable [wiatBowodowe, sprzt instalacyjny, sprzt o[wietleniowy,
 nieelektryczny i elektryczny sprzt gospodarstwa domowego,
 maszyny i urzdzenia og�nego przeznaczenia, maszyny dla rolnictwa i le[nictwa, maszyny i narzdzia mechaniczne, maszyny specjalnego przeznaczenia, np.: dla metalurgii, g�nictwa i do wydobywania, budownictwa, przemysBu spo|ywczego, papierniczego, wB�ienniczego,
 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, statki i Bodzie, lokomotywy kolejowe oraz tabor szynowy, statki powietrzne, statki kosmiczne i podobne maszyny, rowery i w�ki inwalidzkie oraz pozostaBy sprzt transportowy,
 meble, wBczajc usBugi w zakresie wykoDczania mebli w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak: lakierowanie, malowanie (wBczajc natryskowe), politurowanie, zBocenie,
 wyroby jubilerskie, bi|uteri, monety,
 instrumenty muzyczne,
 sprzt sportowy,
 gry i zabawki,
 urzdzenia, instrumenty i wyroby medyczne,
 ochronne nakrycia gBowy i inne wyroby ochronne, parasole, laski,
 trumny,
 usBugi produkcyjne zleceniobiorc�/podwykonawc�,
 usBugi naprawy i konserwacji metalowych wyrob� gotowych, maszyn i urzdzeD, sprztu transportowego oraz naprawy i konserwacj pozostaBego sprztu i wyposa|enia, z wyBczeniem komputer� i artykuB� u|ytku osobistego i domowego,
 usBugi instalowania maszyn przemysBowych, sprztu i wyposa|enia.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug instalowania (monta|u) wyrob� stolarki budowlanej, wBczajc wBasnej produkcji, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,
 usBug instalowania komputer� i urzdzeD peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,
 usBug naprawy i konserwacji komputer� i artykuB� u|ytku osobistego i domowego, sklasyfikowanych w dziale 95,
 usBug naprawy i konserwacji nadajnik� telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,
 usBug naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,
 usBug naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.
Uwagi dodatkowe:
 gdy przdza lub tkanina stanowi mieszanin dw�h lub wicej surowc� wB�ienniczych, nale|y je klasyfikowa tak, jakby skBadaBy si caBkowicie z tego surowca, kt�y mas przewa|a nad dowolnym, pojedynczym surowcem wB�ienniczym. Natomiast je|eli |aden surowiec nie przewa|a mas, wtedy wyr� nale|y klasyfikowa tak, jakby caBkowicie skBadaB si z tego surowca wB�ienniczego, kt�y znajduje si na ostatniej pozycji w porzdku wymieniania rozpatrywanych surowc�,
 przez wyroby wB�iennicze nale|y rozumie wyroby tekstylne i odzie|.