Sekcja A
PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

 SEKCJA A 
PRODUKTY ROLNICTWA, LEZNICTWA, AOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USAUGI WSPOMAGAJCE
Sekcja ta obejmuje:
 ro[liny uprawne i produkty pochodzenia ro[linnego,
 zwierzta |ywe i produkty pochodzenia zwierzcego,
 produkty gospodarki le[nej,
 usBugi zwizane z produkcj ro[linn, chowem i hodowl zwierzt, Bowiectwem, le[nictwem i rybactwem,
 ryby i pozostaBe produkty rybactwa,
 usBugi schronisk dla zwierzt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej.
Sekcja ta nie obejmuje:
 mki i mczki z ro[lin pastewnych, sklasyfikowanej w 10.91.20.0,
 drewna w postaci wi�� lub kawaBk�, sklasyfikowanego w 16.10.23.0,
 brykiet� ze sBomy, sklasyfikowanych w 16.29.25.0,
 rozBupanych pali i tyczek, sklasyfikowanych w 16.10.39.0,
 usBug zwizanych z dystrybucj wody za po[rednictwem sieci wodocigowych oraz obsBug system� irygacyjnych, sklasyfikowanych w 36.00.20.0,
 usBug weterynaryjnych, wBcznie ze szczepieniem zwierzt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 usBug zwizanych z zagospodarowaniem teren� zieleni, sklasyfikowanych w 81.30.10.0,
 usBug schronisk dla zwierzt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.
Uwagi dodatkowe
 grupowanie 01.11.20.0 nie obejmuje kukurydzy cukrowej (01.13.39.0) i kukurydzy pastewnej (01.19.10.0).