Sekcja Symbol PKWiU Opis
P PKWiU 85.10.10.0 Wychowanie przedszkolne
P PKWiU 85.20.11.0 Usługi szkół podstawowych on-line
P PKWiU 85.20.12.0 Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line
P PKWiU 85.31.11.0 Usługi gimnazjów on-line
P PKWiU 85.31.12.0 Usługi gimnazjów, z wyłączeniem usług gimnazjów on-line
P PKWiU 85.31.13.1 Usługi liceów ogólnokształcących on-line
P PKWiU 85.31.13.2 Usługi liceów profilowanych on-line
P PKWiU 85.31.14.1 Usługi liceów ogólnokształcących, z wyłączeniem usług liceów ogólnokształcących on-line
P PKWiU 85.31.14.2 Usługi liceów profilowanych, z wyłączeniem usług liceów profilowanych on-line
P PKWiU 85.32.11.0 Usługi zasadniczych szkół zawodowych on-line
P PKWiU 85.32.12.1 Usługi zasadniczych szkół zawodowych, z wyłączeniem usług zasadniczych szkół zawodowych on-line
P PKWiU 85.32.12.2 Usługi szkół specjalnych przysposabiających do pracy
P PKWiU 85.32.13.0 Usługi techników on-line
P PKWiU 85.32.14.0 Usługi techników, z wyłączeniem usług techników on-line
P PKWiU 85.41.11.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym on-line
P PKWiU 85.41.12.0 Usługi szkół policealnych o profilu ogólnym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
P PKWiU 85.41.13.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym on-line
P PKWiU 85.41.14.0 Usługi szkół policealnych o profilu technicznym i zawodowym, z wyłączeniem usług szkół policealnych on-line
P PKWiU 85.42.11.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych on-line
P PKWiU 85.42.11.2 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich on-line
P PKWiU 85.42.12.1 Usługi zakładów kształcenia nauczycieli, z wyłączeniem usług zakładów kształcenia nauczycieli on-line
P PKWiU 85.42.12.2 Usługi kolegiów pracowników służb społecznych, z wyłączeniem usług kolegiów pracowników służb społecznych on-line
P PKWiU 85.42.12.3 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
P PKWiU 85.42.13.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia on-line
P PKWiU 85.42.14.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem usług szkół wyższych on-line
P PKWiU 85.42.15.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia on-line (studia doktoranckie)
P PKWiU 85.42.16.0 Usługi szkół wyższych w zakresie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), z wyłączeniem usług szkół wyższych
P PKWiU 85.51.10.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
P PKWiU 85.52.11.0 Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca
P PKWiU 85.52.12.0 Usługi świadczone przez szkoły muzyczne i nauczycieli muzyki
P PKWiU 85.52.13.0 Usługi świadczone przez szkoły sztuk pięknych
P PKWiU 85.52.19.0 Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacjiartystycznej
P PKWiU 85.53.11.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy
P PKWiU 85.53.12.0 Usługi świadczone przez szkoły nauki pilotażu lub żeglarstwa
P PKWiU 85.59.11.0 Usługi nauczania języków obcych
P PKWiU 85.59.12.0 Kursy komputerowe
P PKWiU 85.59.13.1 Usługi w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
P PKWiU 85.59.13.2 Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane
P PKWiU 85.59.19.0 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
P PKWiU 85.60.10.0 Usługi wspomagające edukację