Sekcja Symbol PKWiU Opis
O PKWiU 84.11.11.0 Usługi ustawodawcze i wykonawcze
O PKWiU 84.11.12.0 Usługi finansowe i podatkowe
O PKWiU 84.11.13.0 Usługi planowania społeczno-gospodarczego oraz usługi statystyczne
O PKWiU 84.11.14.0 Usługi rządu na rzecz badań podstawowych
O PKWiU 84.11.19.0 Pozostałe usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej
O PKWiU 84.11.21.0 Usługi pomocnicze w zakresie polityki personalnej świadczone na rzecz rządu
O PKWiU 84.11.29.0 Pozostałe usługi pomocnicze świadczone na rzecz rządu
O PKWiU 84.12.11.0 Usługi administracji publicznej w zakresie edukacji
O PKWiU 84.12.12.0 Usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia
O PKWiU 84.12.13.0 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki mieszkaniowej
O PKWiU 84.12.14.0 Usługi administracji publicznej w zakresie rekreacji, kultury i religii
O PKWiU 84.13.11.0 Usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i myślistwa
O PKWiU 84.13.12.0 Usługi administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwowej i energetycznej
O PKWiU 84.13.13.0 Usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa
O PKWiU 84.13.14.0 Usługi administracji publicznej w zakresie transportu i łączności
O PKWiU 84.13.15.0 Usługi administracji publicznej w zakresie dystrybucji i zaopatrzenia, hotelarstwa i gastronomii
O PKWiU 84.13.16.0 Usługi administracji publicznej w zakresie turystyki
O PKWiU 84.13.17.0 Usługi administracji publicznej w zakresie wielokierunkowych programów rozwoju
O PKWiU 84.13.18.1 Usługi administracji publicznej w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
O PKWiU 84.13.18.9 Pozostałe usługi administracji publicznej o charakterze ogólnym w zakresie gospodarki, handlu i polityki zatrudnienia
O PKWiU 84.21.11.0 Usługi związane ze sprawami zagranicznymi oraz usługi misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się za granicą
O PKWiU 84.21.12.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą
O PKWiU 84.21.13.0 Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową
O PKWiU 84.22.11.0 Usługi w dziedzinie obrony wojskowej
O PKWiU 84.22.12.0 Usługi w dziedzinie obrony cywilnej
O PKWiU 84.23.11.0 Usługi sądów i prokuratury
O PKWiU 84.23.12.0 Usługi związane z ograniczaniem wolności lub resocjalizacją przestępców
O PKWiU 84.24.11.0 Usługi policyjne
O PKWiU 84.24.19.0 Pozostałe usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego
O PKWiU 84.25.11.0 Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom
O PKWiU 84.25.19.0 Pozostałe usługi ochrony przeciwpożarowej
O PKWiU 84.30.11.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich lub za czasową niezdolność do pracy
O PKWiU 84.30.12.0 Usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i pozapracowniczych grup ludności; zasiłki pielęgnacyjne dla emerytów i rencistów
O PKWiU 84.30.13.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń dla bezrobotnych
O PKWiU 84.30.14.0 Usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych dotyczących zasiłków rodzinnych i zasiłków dla dzieci