Sekcja Symbol PKWiU Opis
M PKWiU 69.10.11.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
M PKWiU 69.10.12.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
M PKWiU 69.10.13.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
M PKWiU 69.10.14.0 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
M PKWiU 69.10.15.0 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
M PKWiU 69.10.16.0 Usługi notarialne
M PKWiU 69.10.17.0 Usługi arbitrażowe i pojednawcze
M PKWiU 69.10.18.0 Usługi prawne związane z aukcjami
M PKWiU 69.10.19.0 Pozostałe usługi prawne
M PKWiU 69.20.10.0 Usługi w zakresie audytu finansowego
M PKWiU 69.20.21.0 Usługi sprawdzania rachunków
M PKWiU 69.20.22.0 Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
M PKWiU 69.20.23.0 Usługi w zakresie księgowości
M PKWiU 69.20.24.0 Usługi sporządzania listy płac
M PKWiU 69.20.29.0 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
M PKWiU 69.20.31.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
M PKWiU 69.20.32.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
M PKWiU 69.20.40.0 Usługi zarządzania masą upadłościową
M PKWiU 70.10.10.0 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
M PKWiU 70.21.10.0 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
M PKWiU 70.22.11.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
M PKWiU 70.22.12.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
M PKWiU 70.22.13.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
M PKWiU 70.22.14.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
M PKWiU 70.22.15.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
M PKWiU 70.22.16.0 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
M PKWiU 70.22.17.0 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
M PKWiU 70.22.20.0 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
M PKWiU 70.22.30.0 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
M PKWiU 70.22.40.0 Znaki towarowe i franczyza
M PKWiU 71.11.10.0 Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych
M PKWiU 71.11.21.0 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków mieszkalnych
M PKWiU 71.11.22.0 Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych
M PKWiU 71.11.23.0 Usługi architektoniczne związane z przywróceniem budynkom charakteru historycznego
M PKWiU 71.11.24.0 Usługi doradcze w zakresie architektury
M PKWiU 71.11.31.0 Usługi planowania przestrzennego terenów miejskich
M PKWiU 71.11.32.0 Usługi planowania przestrzennego terenów wiejskich
M PKWiU 71.11.33.0 Usługi planowania przestrzennego związane z lokalizacją obiektów budowlanych
M PKWiU 71.11.41.0 Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu
M PKWiU 71.11.42.0 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
M PKWiU 71.12.11.0 Usługi doradztwa technicznego
M PKWiU 71.12.12.0 Usługi projektowania technicznego budynków
M PKWiU 71.12.13.0 Usługi projektowania technicznego obiektów energetycznych
M PKWiU 71.12.14.0 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z transportem
M PKWiU 71.12.15.0 Usługi projektowania technicznego obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
M PKWiU 71.12.16.0 Usługi projektowania technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych i systemów odwadniających
M PKWiU 71.12.17.0 Usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych
M PKWiU 71.12.18.0 Usługi projektowania technicznego systemów telekomunikacyjnych i nadawczych
M PKWiU 71.12.19.0 Usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć
M PKWiU 71.12.20.0 Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej
M PKWiU 71.12.31.0 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
M PKWiU 71.12.32.0 Usługi w dziedzinie geofizyki
M PKWiU 71.12.33.0 Usługi w zakresie badania i oceny minerałów
M PKWiU 71.12.34.0 Usługi wykonywania pomiarów geodezyjnych
M PKWiU 71.12.35.0 Usługi sporządzania map
M PKWiU 71.20.11.0 Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji
M PKWiU 71.20.12.0 Usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych
M PKWiU 71.20.13.0 Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych
M PKWiU 71.20.14.0 Usługi w zakresie przeglądów technicznych pojazdów
M PKWiU 71.20.19.0 Pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych
M PKWiU 72.11.11.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii wykorzystywanej w ochronie zdrowia
M PKWiU 72.11.12.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii przemysłowej i związanej z ochroną środowiska
M PKWiU 72.11.13.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii związanej z rolnictwem
M PKWiU 72.11.20.0 Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychw dziedzinie biotechnologii
M PKWiU 72.19.11.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie matematyki
M PKWiU 72.19.12.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychw dziedzinie technologii komputerowych i informatyki
M PKWiU 72.19.13.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk fizycznych
M PKWiU 72.19.14.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii
M PKWiU 72.19.15.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi i pokrewnych nauk przyrodniczych
M PKWiU 72.19.16.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biologii
M PKWiU 72.19.19.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych, gdzie indziej niesklasyfikowane
M PKWiU 72.19.21.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nanotechnologii
M PKWiU 72.19.29.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie techniki i technologii, z wyłączeniem biotechnologii
M PKWiU 72.19.30.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych
M PKWiU 72.19.40.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
M PKWiU 72.19.50.0 Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, z wyłączeniem biotechnologii
M PKWiU 72.20.11.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
M PKWiU 72.20.12.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii
M PKWiU 72.20.13.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie prawa
M PKWiU 72.20.19.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych
M PKWiU 72.20.21.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa
M PKWiU 72.20.29.0 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych
M PKWiU 72.20.30.0 Oryginały prac w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
M PKWiU 73.11.11.0 Kompleksowe usługi reklamowe
M PKWiU 73.11.12.0 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
M PKWiU 73.11.13.0 Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych
M PKWiU 73.11.19.0 Pozostałe usługi reklamowe
M PKWiU 73.12.11.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
M PKWiU 73.12.12.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji
M PKWiU 73.12.13.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie
M PKWiU 73.12.14.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
M PKWiU 73.12.19.0 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach
M PKWiU 73.12.20.0 Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
M PKWiU 73.20.11.0 Usługi badania rynku: badania / sondaże jakościowe
M PKWiU 73.20.12.0 Usługi badania rynku: badania / sondaże ilościowe ad hoc
M PKWiU 73.20.13.0 Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
M PKWiU 73.20.14.0 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
M PKWiU 73.20.19.0 Pozostałe usługi badania rynku
M PKWiU 73.20.20.0 Usługi badania opinii publicznej
M PKWiU 74.10.11.0 Usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji
M PKWiU 74.10.12.0 Usługi w zakresie projektowania przemysłowego
M PKWiU 74.10.19.0 Usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania
M PKWiU 74.10.20.0 Oryginały projektów
M PKWiU 74.20.11.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone, ale niewywołane
M PKWiU 74.20.12.0 Płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane do reprodukcji offsetowej
M PKWiU 74.20.19.0 Pozostałe płyty i filmy fotograficzne naświetlone i wywołane
M PKWiU 74.20.21.0 Usługi wykonywania fotografii portretowej
M PKWiU 74.20.22.0 Usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
M PKWiU 74.20.23.0 Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeń, jak: śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp.
M PKWiU 74.20.24.0 Usługi wykonywania zdjęć lotniczych
M PKWiU 74.20.29.0 Pozostałe specjalistyczne usługi fotograficzne
M PKWiU 74.20.31.0 Usługi obróbki zdjęć
M PKWiU 74.20.32.0 Usługi odnawiania i retuszowania fotografii
M PKWiU 74.20.39.0 Pozostałe usługi fotograficzne, gdzie indziej niesklasyfikowane
M PKWiU 74.30.11.0 Usługi tłumaczeń pisemnych
M PKWiU 74.30.12.0 Usługi tłumaczeń ustnych
M PKWiU 74.90.11.0 Usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht
M PKWiU 74.90.12.0 Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń
M PKWiU 74.90.13.0 Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
M PKWiU 74.90.14.0 Usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne
M PKWiU 74.90.15.0 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
M PKWiU 74.90.19.0 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
M PKWiU 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
M PKWiU 75.00.11.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych
M PKWiU 75.00.12.0 Usługi weterynaryjne dla zwierząt gospodarskich
M PKWiU 75.00.19.0 Pozostałe usługi weterynaryjne