Sekcja Symbol PKWiU Opis
K PKWiU 64.11.10.0 Usługi banku centralnego
K PKWiU 64.19.11.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez przedsiębiorstwa i deponentów instytucjonalnych
K PKWiU 64.19.12.0 Usługi związane z depozytami składanymi przez pozostałych deponentów
K PKWiU 64.19.21.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów przemysłowych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.22.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.23.0 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.24.0 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.25.0 Usługi udzielania pożyczek i kredytów handlowych innych niż hipoteczne przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.26.0 Usługi udzielania kredytów przez instytucje finansowe poprzez wydawanie kart kredytowych
K PKWiU 64.19.29.0 Pozostałe usługi udzielania pożyczek i kredytów przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.19.30.0 Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 64.20.10.0 Usługi związane z działalnością holdingów finansowych
K PKWiU 64.30.10.0 Usługi związane z działalnością trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
K PKWiU 64.91.10.0 Usługi leasingu finansowego
K PKWiU 64.92.11.0 Usługi udzielania kredytów przemysłowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.12.0 Usługi udzielania kredytów konsumpcyjnych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.13.0 Usługi udzielania mieszkaniowych kredytów hipotecznych,z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.14.0 Usługi udzielania kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.15.0 Usługi udzielania kredytów handlowych innych niż hipoteczne, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.16.0 Usługi udzielania kredytów poprzez wydawanie kart kredytowych, z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe
K PKWiU 64.92.19.0 Pozostałe usługi udzielania kredytów (z wyłączeniem udzielanych przez instytucje finansowe), gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 64.99.11.0 Usługi bankowości inwestycyjnej
K PKWiU 64.99.19.0 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 65.11.10.0 Usługi ubezpieczeniowe na życie
K PKWiU 65.12.11.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków
K PKWiU 65.12.12.0 Usługi ubezpieczeniowe zdrowotne
K PKWiU 65.12.21.0 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
K PKWiU 65.12.29.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe pojazdów samochodowych
K PKWiU 65.12.31.0 Usługi ubezpieczeniowe transportu kolejowego
K PKWiU 65.12.32.0 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej
K PKWiU 65.12.33.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe transportu lotniczego
K PKWiU 65.12.34.0 Usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w transporcie wodnym
K PKWiU 65.12.35.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe w transporcie wodnym
K PKWiU 65.12.36.0 Usługi ubezpieczeniowe ładunków
K PKWiU 65.12.41.0 Usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów
K PKWiU 65.12.49.0 Usługi ubezpieczeniowe od pozostałych szkód majątkowych
K PKWiU 65.12.50.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej
K PKWiU 65.12.61.0 Usługi ubezpieczeniowe kredytów
K PKWiU 65.12.62.0 Usługi ubezpieczeniowe gwarancji
K PKWiU 65.12.71.0 Usługi ubezpieczeniowe związane z udzielaniem pomocy i podróżowaniem
K PKWiU 65.12.72.0 Usługi ubezpieczeniowe od kosztów sądowych
K PKWiU 65.12.73.0 Usługi ubezpieczeniowe od różnych strat finansowych
K PKWiU 65.12.90.0 Pozostałe usługi ubezpieczeniowe inne niż na życie
K PKWiU 65.20.11.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami na życie
K PKWiU 65.20.12.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków
K PKWiU 65.20.13.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi
K PKWiU 65.20.21.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych od odpowiedzialności cywilnej
K PKWiU 65.20.22.0 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami pojazdów samochodowych
K PKWiU 65.20.23.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami transportu wodnego, lotniczego i transportu pozostałego
K PKWiU 65.20.24.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami ładunków
K PKWiU 65.20.25.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od następstw pożarów i pozostałych szkód majątkowych
K PKWiU 65.20.31.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej
K PKWiU 65.20.32.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami kredytów i gwarancji
K PKWiU 65.20.41.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od kosztów sądowych
K PKWiU 65.20.42.0 Usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami od różnych strat finansowych
K PKWiU 65.20.50.0 Usługi reasekuracyjne związane z funduszami emerytalnymi
K PKWiU 65.20.60.0 Pozostałe usługi reasekuracyjne związane z ubezpieczeniami innymi niż na życie
K PKWiU 65.30.11.0 Usługi związane z indywidualnymi funduszami emerytalnymi
K PKWiU 65.30.12.0 Usługi związane z grupowymi funduszami emerytalnymi
K PKWiU 66.11.11.0 Usługi związane z obsługą operacyjną rynku finansowego
K PKWiU 66.11.12.0 Usługi związane z nadzorem rynku finansowego
K PKWiU 66.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
K PKWiU 66.12.11.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem papierów wartościowych
K PKWiU 66.12.12.0 Usługi maklerskie związane z rynkiem towarów giełdowych
K PKWiU 66.12.13.0 Usługi w zakresie wymiany walut
K PKWiU 66.19.10.0 Usługi związane z przetwarzaniem i rozliczaniem transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych
K PKWiU 66.19.21.0 Usługi związane z fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw
K PKWiU 66.19.22.0 Usługi związane z finansami przedsiębiorstw i kapitałem zainwestowanym
K PKWiU 66.19.29.0 Pozostałe usługi wspomagające bankowość inwestycyjną
K PKWiU 66.19.31.0 Usługi powiernicze
K PKWiU 66.19.32.0 Usługi nadzoru
K PKWiU 66.19.91.0 Usługi związane z doradztwem finansowym
K PKWiU 66.19.92.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych
K PKWiU 66.19.99.0 Pozostałe usługi wspomagające usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
K PKWiU 66.21.10.0 Usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
K PKWiU 66.22.10.0 Usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych
K PKWiU 66.29.11.0 Usługi aktuariuszy
K PKWiU 66.29.19.0 Pozostałe usługi wspomagające ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowane
K PKWiU 66.30.11.0 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
K PKWiU 66.30.12.0 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi