Sekcja Symbol PKWiU Opis
J PKWiU 58.11.11.0 Podręczniki szkolne drukowane
J PKWiU 58.11.12.0 Podręczniki fachowe, techniczne i naukowe, drukowane
J PKWiU 58.11.13.0 Książki dla dzieci drukowane
J PKWiU 58.11.14.0 Słowniki i encyklopedie, drukowane
J PKWiU 58.11.15.0 Atlasy i pozostałe książki z mapami, drukowane
J PKWiU 58.11.16.0 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy drukowane, z wyłączeniem map w formie książkowej
J PKWiU 58.11.19.0 Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje
J PKWiU 58.11.20.0 Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach
J PKWiU 58.11.30.0 Książki on-line
J PKWiU 58.11.41.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych
J PKWiU 58.11.42.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej
J PKWiU 58.11.50.0 Usługi związane z wydawaniem książek wykonywane na zlecenie
J PKWiU 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
J PKWiU 58.12.10.0 Wykazy i listy, drukowane lub na nośnikach (np. adresowe,telefoniczne)
J PKWiU 58.12.20.0 Wykazy i listy (np. adresowe, telefoniczne) on-line
J PKWiU 58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
J PKWiU 58.13.10.0 Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
J PKWiU 58.13.20.0 Gazety on-line
J PKWiU 58.13.31.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych
J PKWiU 58.13.32.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej
J PKWiU 58.14.11.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla szerokiegogrona odbiorców
J PKWiU 58.14.12.0 Czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), przeznaczone dla przedsiębiorców, specjalistów oraz naukowców
J PKWiU 58.14.19.0 Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)
J PKWiU 58.14.20.0 Czasopisma i pozostałe periodyki on-line
J PKWiU 58.14.31.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych
J PKWiU 58.14.32.0 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej
J PKWiU 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
J PKWiU 58.19.11.0 Karty pocztowe, karty okolicznościowe i podobne wyroby drukowane
J PKWiU 58.19.12.0 Obrazki, rysunki i fotografie, drukowane
J PKWiU 58.19.13.0 Kalkomanie i kalendarze drukowane
J PKWiU 58.19.14.0 Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, drukowane; znaczki w arkuszach; formularze czekowe; banknoty, akcje, obligacje lub podobne papiery wartościowe
J PKWiU 58.19.15.0 Reklamy handlowe, katalogi handlowe i podobne wyroby drukowane
J PKWiU 58.19.19.0 Pozostałe wyroby drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych), gdzie indziej niesklasyfikowane
J PKWiU 58.19.21.0 Pozostałe publikacje dla dorosłych on-line
J PKWiU 58.19.29.0 Pozostałe publikacje on-line, gdzie indziej niesklasyfikowane
J PKWiU 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
J PKWiU 58.21.10.0 Pakiety gier komputerowych
J PKWiU 58.21.20.0 Gry komputerowe pobierane z Internetu
J PKWiU 58.21.30.0 Gry on-line
J PKWiU 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
J PKWiU 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych
J PKWiU 58.29.12.0 Pakiety oprogramowania sieciowego
J PKWiU 58.29.13.0 Pakiety oprogramowania do zarządzania bazami danych (DBMS)
J PKWiU 58.29.14.0 Pakiety oprogramowania do tworzenia i rozwoju oprogramowania
J PKWiU 58.29.21.0 Pakiety oprogramowania użytkowego niespecjalizowanego
J PKWiU 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego
J PKWiU 58.29.31.0 Oprogramowanie systemowe pobierane z Internetu
J PKWiU 58.29.32.0 Oprogramowanie użytkowe pobierane z Internetu
J PKWiU 58.29.40.0 Oprogramowanie komputerowe on-line
J PKWiU 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
J PKWiU 59.11.11.0 Usługi związane z produkcją filmów, z wyłączeniem filmów i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.11.12.0 Usługi związane z produkcją reklamowych lub promocyjnych filmów i nagrań wideo
J PKWiU 59.11.13.0 Usługi związane z produkcją pozostałych programów telewizyjnych i nagrań wideo
J PKWiU 59.11.21.0 Oryginały filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.11.22.0 Filmy kinematograficzne na taśmach filmowych
J PKWiU 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. Nośnikach
J PKWiU 59.11.24.0 Filmy i nagrania wideo pobierane z Internetu
J PKWiU 59.11.30.0 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych
J PKWiU 59.12.11.0 Usługi związane z montażem filmowym
J PKWiU 59.12.12.0 Usługi związane z kopiowaniem i ze zmianą formatu i zapisu filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.12.13.0 Usługi związane z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu pierwotnego
J PKWiU 59.12.14.0 Usługi związane z efektami wizualnymi
J PKWiU 59.12.15.0 Usługi związane z animacją
J PKWiU 59.12.16.0 Usługi związane z wykonywaniem napisów, napisów czołowych i końcowych, tytułów
J PKWiU 59.12.17.0 Usługi związane z tworzeniem i montażem dźwięku
J PKWiU 59.12.19.0 Pozostałe usługi postprodukcyjne związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
J PKWiU 59.13.11.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz do dochodów z ich udzielania
J PKWiU 59.13.12.0 Pozostałe usługi związane z dystrybucją filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych
J PKWiU 59.14.10.0 Usługi związane z projekcją filmów
J PKWiU 59.20.11.0 Usługi w zakresie nagrywania dźwięku
J PKWiU 59.20.12.0 Usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo
J PKWiU 59.20.13.0 Oryginały nagrań dźwiękowych
J PKWiU 59.20.21.0 Usługi związane z produkcją audycji radiowych
J PKWiU 59.20.22.0 Oryginały nagranych programów radiowych
J PKWiU 59.20.31.0 Nuty w formie drukowanej
J PKWiU 59.20.32.0 Nuty w formie elektronicznej
J PKWiU 59.20.33.0 Płyty gramofonowe, CD i DVD i pozostałe nośniki z zarejestrowaną muzyką
J PKWiU 59.20.34.0 Pozostałe nagrania dźwiękowe na płytach gramofonowych, CD i DVD i pozostałych nośnikach
J PKWiU 59.20.35.0 Nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu
J PKWiU 59.20.40.0 Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych
J PKWiU 60.10.11.0 Usługi nadawania programów radiofonicznych
J PKWiU 60.10.12.0 Oryginały nadawanych programów radiofonicznych
J PKWiU 60.10.20.0 Programy radiofoniczne
J PKWiU 60.10.30.0 Sprzedaż czasu na cele reklamowe w radio
J PKWiU 60.20.11.0 Usługi związane z nadawaniem programów telewizyjnych w trybie on-line, z wyłączeniem programów abonamentowych
J PKWiU 60.20.12.0 Pozostałe usługi związane z nadawaniem programów telewizyjnych, z wyłączeniem programów abonamentowych
J PKWiU 60.20.13.0 Usługi związane z nadawaniem abonamentowych programów telewizyjnych w trybie on-line
J PKWiU 60.20.14.0 Pozostałe usługi związane z nadawaniem abonamentowych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.20.0 Oryginały nagranych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.31.0 Programy telewizyjne, z wyłączeniem abonamentowych programów telewizyjnych
J PKWiU 60.20.32.0 Programy telewizyjne abonamentowe
J PKWiU 60.20.40.0 Sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w telewizji
J PKWiU 61.10.11.0 Usługi telefonii stacjonarnej
J PKWiU 61.10.12.0 Usługi dodatkowe związane z połączeniami w telefonii stacjonarnej
J PKWiU 61.10.13.0 Usługi w zakresie prywatnej telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.20.0 Usługi połączeń poprzez sieć telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.30.0 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.41.0 Usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacyjnej szkieletowej (backbone)
J PKWiU 61.10.42.0 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.43.0 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.49.0 Pozostałe usługi udostępniania Internetu za pomocą sieci telekomunikacji stacjonarnej
J PKWiU 61.10.51.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie podstawowych pakietów programowych
J PKWiU 61.10.52.0 Usługi radia i telewizji kablowej w zakresie dodatkowych pakietów programowych
J PKWiU 61.10.53.0 Usługi udostępniania programów płatnych za oglądanie (pay-per-view) za pomocą infrastruktury przewodowej
J PKWiU 61.20.11.0 Usługi telefonii komórkowej
J PKWiU 61.20.12.0 Usługi dodatkowe związane z połączeniami w telefonii komórkowej
J PKWiU 61.20.13.0 Usługi prywatnej sieci dla systemów telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.20.20.0 Usługi połączeń poprzez sieć telekomunikacji ruchomej z innymi sieciami
J PKWiU 61.20.30.0 Usługi transmisji danych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.20.41.0 Usługi udostępniania wąskopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.20.42.0 Usługi udostępniania szerokopasmowego Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.20.49.0 Pozostałe usługi udostępniania Internetu przez sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.20.50.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej
J PKWiU 61.30.10.0 Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity
J PKWiU 61.30.20.0 Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity
J PKWiU 61.90.10.0 Pozostałe usługi telekomunikacyjne
J PKWiU 62.01.11.0 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania
J PKWiU 62.01.12.0 Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych
J PKWiU 62.01.21.0 Oryginały gier komputerowych
J PKWiU 62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
J PKWiU 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
J PKWiU 62.02.20.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
J PKWiU 62.02.30.0 Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego
J PKWiU 62.03.11.0 Usługi związane z zarządzaniem siecią
J PKWiU 62.03.12.0 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
J PKWiU 62.09.10.0 Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych
J PKWiU 62.09.20.0 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
J PKWiU 63.11.11.0 Usługi przetwarzania danych
J PKWiU 63.11.12.0 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
J PKWiU 63.11.13.0 Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego
J PKWiU 63.11.19.0 Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych
J PKWiU 63.11.21.0 Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet
J PKWiU 63.12.10.0 Usługi portali internetowych
J PKWiU 63.91.11.0 Usługi agencji informacyjnych dla mediów drukowanych
J PKWiU 63.91.12.0 Usługi agencji informacyjnych dla mediów audiowizualnych
J PKWiU 63.99.10.0 Usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
J PKWiU 63.99.20.0 Oryginały opracowanych relacji lub informacji