Sekcja Symbol PKWiU Opis
I PKWiU 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
I PKWiU 55.20.11.0 Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki
I PKWiU 55.20.12.0 Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku
I PKWiU 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznychi miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
I PKWiU 55.30.11.0 Usługi związane z zapewnieniem miejsc na polach kempingowych i polach namiotowych
I PKWiU 55.30.12.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez pola kempingowe
I PKWiU 55.90.11.0 Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne
I PKWiU 55.90.12.0 Usługi świadczone przez hotele pracownicze
I PKWiU 55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
I PKWiU 55.90.19.0 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane
I PKWiU 56.10.11.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach
I PKWiU 56.10.12.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na statkach
I PKWiU 56.10.13.0 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych
I PKWiU 56.10.19.0 Pozostałe usługi podawania posiłków
I PKWiU 56.21.11.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych
I PKWiU 56.21.19.0 Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering)
I PKWiU 56.29.11.0 Usługi gastronomiczne świadczone dla przedsiębiorstw transportowych
I PKWiU 56.29.19.0 Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę
I PKWiU 56.29.20.0 Usługi stołówkowe
I PKWiU 56.30.10.0 Usługi przygotowywania i podawania napojów