Sekcja Symbol PKWiU Opis
F PKWiU 41.00.10.0 Budynki mieszkalne
F PKWiU 41.00.20.0 Budynki niemieszkalne
F PKWiU 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
F PKWiU 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
F PKWiU 42.11.10.0 Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
F PKWiU 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
F PKWiU 42.12.10.0 Drogi szynowe i kolej podziemna
F PKWiU 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowychi kolei podziemnej
F PKWiU 42.13.10.0 Mosty i tunele
F PKWiU 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
F PKWiU 42.21.11.0 Rurociągi przesyłowe
F PKWiU 42.21.12.0 Sieci rozdzielcze
F PKWiU 42.21.13.0 Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
F PKWiU 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
F PKWiU 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
F PKWiU 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych,obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
F PKWiU 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
F PKWiU 42.22.11.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
F PKWiU 42.22.12.0 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
F PKWiU 42.22.13.0 Elektrownie
F PKWiU 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F PKWiU 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F PKWiU 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
F PKWiU 42.91.10.0 Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
F PKWiU 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów,
F PKWiU 42.99.11.0 Obiekty produkcyjne i górnicze
F PKWiU 42.99.12.0 Obiekty sportowe i rekreacyjne
F PKWiU 42.99.19.0 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
F PKWiU 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
F PKWiU 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
F PKWiU 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
F PKWiU 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
F PKWiU 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F PKWiU 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
F PKWiU 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
F PKWiU 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
F PKWiU 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
F PKWiU 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
F PKWiU 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
F PKWiU 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
F PKWiU 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
F PKWiU 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
F PKWiU 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
F PKWiU 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
F PKWiU 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
F PKWiU 43.34.10.0 Roboty malarskie
F PKWiU 43.34.20.0 Roboty szklarskie
F PKWiU 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
F PKWiU 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
F PKWiU 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
F PKWiU 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
F PKWiU 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
F PKWiU 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
F PKWiU 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
F PKWiU 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
F PKWiU 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
F PKWiU 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
F PKWiU 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
F PKWiU 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych