Sekcja Symbol PKWiU Opis
E PKWiU 36.00.11.0 Woda w postaci naturalnej zdatna do picia
E PKWiU 36.00.12.0 Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia
E PKWiU 36.00.20.0 Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych
E PKWiU 36.00.30.0 Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych
E PKWiU 37.00.11.0 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
E PKWiU 37.00.12.0 Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych
E PKWiU 38.11.11.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.19.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.21.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.29.0 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.31.0 Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu
E PKWiU 38.11.39.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu
E PKWiU 38.11.41.0 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania
E PKWiU 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
E PKWiU 38.11.51.0 Odpady szklane
E PKWiU 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
E PKWiU 38.11.53.0 Opony pneumatyczne, używane
E PKWiU 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
E PKWiU 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
E PKWiU 38.11.56.0 Odpady włókiennicze
E PKWiU 38.11.57.0 Odpady ze skór
E PKWiU 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
E PKWiU 38.11.59.0 Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
E PKWiU 38.11.61.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.11.69.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.12.11.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów szpitalnych i innych odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne
E PKWiU 38.12.12.0 Usługi związane ze zbieraniem pozostałych niebezpiecznych odpadów przemysłowych
E PKWiU 38.12.13.0 Usługi związane ze zbieraniem niebezpiecznych odpadów komunalnych
E PKWiU 38.12.21.0 Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych
E PKWiU 38.12.22.0 Odpady farmaceutyczne
E PKWiU 38.12.23.0 Pozostałe niebezpieczne odpady szpitalne
E PKWiU 38.12.24.0 Niebezpieczne odpady chemiczne
E PKWiU 38.12.25.0 Oleje odpadowe
E PKWiU 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
E PKWiU 38.12.27.1 Odpady i braki oraz zużyte ogniwa i baterie galwaniczne
E PKWiU 38.12.27.2 Odpady i braki oraz zużyte akumulatory ołowiowe
E PKWiU 38.12.27.3 Odpady i braki oraz zużyte baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
E PKWiU 38.12.27.9 Pozostałe odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; pozostałe zużyte ogniwa i baterie oraz akumulatory
E PKWiU 38.12.29.0 Pozostałe odpady niebezpieczne
E PKWiU 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
E PKWiU 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
E PKWiU 38.21.21.0 Usługi związane ze składowiskami odpadów spełniającymi określone normy prawne i wymogi sanitarne
E PKWiU 38.21.22.0 Usługi związane z pozostałymi składowiskami odpadów
E PKWiU 38.21.23.0 Usługi związane ze spalaniem odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.21.29.0 Pozostałe usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne
E PKWiU 38.21.30.0 Odpady rozpuszczalników organicznych
E PKWiU 38.21.40.0 Popioły i pozostałości ze spalania odpadów komunalnych
E PKWiU 38.22.11.0 Usługi związane z przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych
E PKWiU 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
E PKWiU 38.22.21.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
E PKWiU 38.22.29.0 Usługi związane z unieszkodliwianiem pozostałych odpadów niebezpiecznych
E PKWiU 38.31.11.0 Usługi demontażu statków i konstrukcji pływających
E PKWiU 38.31.12.0 Usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń innych niż statki i konstrukcje pływające
E PKWiU 38.32.11.0 Usługi w zakresie odzysku surowców metalowych z materiałów segregowanych
E PKWiU 38.32.12.0 Usługi w zakresie odzysku surowców niemetalowych z materiałów segregowanych
E PKWiU 38.32.21.0 Surowce wtórne z metali szlachetnych
E PKWiU 38.32.22.0 Surowce wtórne z metali żelaznych
E PKWiU 38.32.23.0 Surowce wtórne z miedzi i stopów miedzi
E PKWiU 38.32.24.0 Surowce wtórne z niklu i stopów niklu
E PKWiU 38.32.25.0 Surowce wtórne z aluminium i stopów aluminium
E PKWiU 38.32.29.0 Surowce wtórne z pozostałych metali
E PKWiU 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
E PKWiU 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
E PKWiU 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
E PKWiU 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
E PKWiU 38.32.35.0 Surowce wtórne z materiałów włókienniczych
E PKWiU 38.32.39.0 Pozostałe surowce wtórne niemetalowe
E PKWiU 39.00.11.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych
E PKWiU 39.00.12.0 Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem wód powierzchniowych
E PKWiU 39.00.13.0 Usługi związane z odkażaniem i oczyszczaniem powietrza
E PKWiU 39.00.14.0 Usługi związane z odkażaniem budynków
E PKWiU 39.00.21.0 Usługi związane z odkażaniem, kontrolą i monitoringiem zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych
E PKWiU 39.00.22.0 Pozostałe usługi związane z rekultywacją
E PKWiU 39.00.23.0 Pozostałe usługi specjalistyczne związane z kontrolą zanieczyszczeń