Sekcja Symbol PKWiU Opis
B PKWiU 05.10.10.0 Węgiel kamienny
B PKWiU 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
B PKWiU 06.10.10.0 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
B PKWiU 06.10.20.0 Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne
B PKWiU 06.20.10.0 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym
B PKWiU 07.10.10.0 Rudy żelaza
B PKWiU 07.21.10.0 Rudy uranu i toru
B PKWiU 07.29.11.1 Rudy miedzi
B PKWiU 07.29.11.2 Koncentraty miedzi
B PKWiU 07.29.12.1 Rudy niklu
B PKWiU 07.29.12.2 Koncentraty niklu
B PKWiU 07.29.13.1 Rudy glinu (boksyt)
B PKWiU 07.29.13.2 Koncentraty glinu
B PKWiU 07.29.14.1 Rudy metali szlachetnych
B PKWiU 07.29.14.2 Koncentraty metali szlachetnych (szlamy)
B PKWiU 07.29.15.1 Rudy ołowiu
B PKWiU 07.29.15.2 Koncentraty ołowiu
B PKWiU 07.29.15.3 Rudy cynku
B PKWiU 07.29.15.4 Koncentraty cynku
B PKWiU 07.29.15.5 Rudy cyny
B PKWiU 07.29.15.6 Koncentraty cyny
B PKWiU 07.29.19.1 Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
B PKWiU 07.29.19.2 Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
B PKWiU 08.11.11.0 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane
B PKWiU 08.11.12.0 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane
B PKWiU 08.11.20.0 Wapień i gips
B PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
B PKWiU 08.11.40.0 Łupek
B PKWiU 08.12.11.0 Piaski naturalne
B PKWiU 08.12.12.0 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir
B PKWiU 08.12.13.0 Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych
B PKWiU 08.12.21.0 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe
B PKWiU 08.12.22.0 Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe
B PKWiU 08.91.11.0 Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe
B PKWiU 08.91.12.0 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana
B PKWiU 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów
B PKWiU 08.92.10.0 Torf
B PKWiU 08.93.10.0 Sól i czysty chlorek sodu; woda morska
B PKWiU 08.99.10.0 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe
B PKWiU 08.99.21.0 Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane
B PKWiU 08.99.22.0 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne
B PKWiU 08.99.29.0 Pozostałe minerały
B PKWiU 09.10.11.0 Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego
B PKWiU 09.10.12.0 Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
B PKWiU 09.10.13.0 Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportu, prowadzone na terenie kopalni
B PKWiU 09.90.11.0 Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego
B PKWiU 09.90.19.0 Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane