PKWiU 99.00.10.0 - Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

Stawka VAT: zw., 8% lub 23% [1]
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1, art. 146a pkt 1 ustawy, zał. nr 3
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[1]: Stawka VAT jest uzale|niona od rodzaju [wiadczonej usBugi (patrz sekcje A S).