PKWiU 79.12.11.0 - Usługi organizowania imprez turystycznych

Stawka VAT: 0% [3] lub 23%
Podstawa prawna: art. 119 ust. 7 i 8, art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[3]: UsBugi turystyki, bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane (klasyfikacja nie decyduje o tym, czy dana usBuga mo|e by zaliczona do usBug turystyki), rozliczane wedBug zasad okre[lonych w art. 119 ustawy, mog by opodatkowane wedBug stawki 0%, je|eli usBugi nabywane od innych podatnik� dla bezpo[redniej korzy[ci turysty s [wiadczone poza terytorium Wsp�noty. Je[li usBugi nabywane od innych podatnik� dla bezpo[redniej korzy[ci turysty s [wiadczone zar�no na terytorium Wsp�noty, jak i poza nim, to usBugi turystyki podlegaj opodatkowaniu stawk podatku w wysoko[ci 0% tylko w cz[ci, kt�a dotyczy usBug [wiadczonych poza terytorium Wsp�noty. PozostaBa cz[ jest opodatkowana wedBug stawki 23%. Stawk 0% mo|emy stosowa pod warunkiem posiadania przez podatnika dokument� potwierdzajcych [wiadczenie tych usBug poza terytorium Wsp�noty.