PKWiU 77.35.10.0 - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, bez załogi

Stawka VAT: 0% [2] lub 23%
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 13, art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[2]: Stawka 0% ma zastosowanie do usBug najmu, dzier|awy [rodk� transportu lotniczego oraz najmu, dzier|awy wyposa|enia tych [rodk� wykorzystywanych gB�nie w transporcie midzynarodowym. Warunkiem zastosowania stawki 0% jest prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z kt�ej jednoznacznie wynika, |e czynno[ci te zostaBy wykonane przy zachowaniu warunk� okre[lonych w tym przepisie.