PKWiU 77.34.10.0 - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, bez załogi

Stawka VAT: 0% [1] lub 23%
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 12, art. 146a pkt 1 ustawy i § 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[1]: Stawk 0% stosujemy, bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane, do usBug najmu (czarteru), dzier|awy [rodk� transportu, o kt�ych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: n peBnomorskich liniowc� pasa|erskich, peBnomorskich statk� wycieczkowych i tym podobnych jednostek pBywajcych do przewozu os�, peBnomorskich prom� wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0); * peBnomorskich tankowc� do przewozu ropy naftowej, produkt� przerobu ropy naftowej, chemikali� oraz gaz� skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0); * peBnomorskich chBodniowc�, z wyBczeniem tankowc� (PKWiU ex 30.11.23.0); * pozostaBych statk� peBnomorskich do przewozu Badunk� suchych (staBych), z wyBczeniem barek morskich bez napdu (PKWiU ex 30.11.24.0); * peBnomorskich statk� rybackich, peBnomorskich statk� przetw�ni oraz peBnomorskich pozostaBych jednostek pBywajcych do przetwarzania lub konserwowania produkt� ryboB�stwa (PKWiU ex 30.11.31.0); * pchaczy peBnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0); * statk� szkolnych i badawczych ryboB�stwa morskiego oraz statk� ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0), a tak|e do najmu wyposa|enia tych [rodk�.