PKWiU 58.13.10.0 - Gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)

Stawka VAT: 7% [3], 8% – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem wydawnictw, w którychnie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe; pozostałe 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy,poz. 73 zał. nr 3 do ustawy § 37 i 38 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: 4902 10 00
Uwagi:

[3]: Stawk 7% stosujemy do 31 stycznia 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu: * gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0, * czasopism i pozostaBych periodyk� oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1. pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed 1 stycznia 2011 r.