PKWiU 46.51.10.0 - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Stawka VAT: 0% [6] lub 23%
Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 pkt 26,art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[6]: Stawka 0% ma zastosowanie do dostawy sprztu komputerowego wymienionego w zaBczniku nr 8 do ustawy: * dla plac�ek o[wiatowych, * dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpBatnego przekazania plac�kom o[wiatowym. Do sprztu wymienionego w zaBczniku nr 8 do ustawy nale|: * jednostki centralne komputer�, serwery, monitory, zestawy komputer� stacjonarnych, * drukarki, * skanery, * urzdzenia komputerowe do pism Braille a (dla os� niewidomych i niedowidzcych), * urzdzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). Stawk 0% stosuje si pod warunkiem: * posiadania stosownego zam�ienia potwierdzonego przez organ nadzorujcy dan plac�k o[wiatow, zgodnie z odrbnymi przepisami w przypadku dostawy dla plac�ek o[wiatowych, * posiadania kopii umowy o nieodpBatnym przekazaniu sprztu komputerowego plac�ce o[wiatowej oraz posiadania stosownego zam�ienia potwierdzonego przez organ nadzorujcy plac�k o[wiatow, zgodnie z odrbnymi przepisami w przypadku dostawy dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpBatnego przekazania plac�kom o[wiatowym (art. 83 ust. 14 ustawy).