PKWiU 46.49.22.0 - Sprzedaż hurtowa czasopism i gazet

Stawka VAT: 0% [4], 7% [4]; 5%, 8% lub 23% [3]
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy, zał. nr 3 i 10 do ustawy,§ 36–38 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[3]: Stawka VAT jest zale|na od stawki, jak jest opodatkowany wyr� bdcy przedmiotem sprzeda|y hurtowej lub detalicznej patrz sekcja A i C PKWiU.
[4]: Stawk 0% stosujemy do: * 30 kwietnia 2011 r. dla: ��a) dostawy i wewntrzwsp�notowego nabycia ksi|ek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) z wyBczeniem map i ulotek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, b) importu drukowanych ksi|ek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, pod warunkiem |e zostaBy przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r. lub zostaBy ujte przez dokonujcego ich dostawy w spisie z natury sporzdzonym na dzieD 31 grudnia 2010 r. * 28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych, pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed * 1 stycznia 2011 r. Stawk 7% stosujemy do 31 stycznia 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu: * gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0, * czasopism i pozostaBych periodyk� oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1. pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed 1 stycznia 2011 r.