Sekcja G
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

 SEKCJA G 
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZD�W SAMOCHODOWYCH, WACZAJC MOTOCYKLE
Sekcja ta obejmuje:
 sprzeda| hurtow i detaliczn pojazd� samochodowych,
 naprawy pojazd� samochodowych, wBczajc motocykle,
 sprzeda| hurtow (tj. sprzeda| niewymagajc przetwarzania) nowych i u|ywanych towar�,
 usBugi po[rednictwa w sprzeda|y hurtowej,
 sprzeda| detaliczn (tj. sprzeda| niewymagajc przetwarzania) nowych i u|ywanych artykuB� u|ytku osobistego i artykuB� gospodarstwa domowego prowadzon przez sklepy, domy towarowe, domy sprzeda|y wysyBkowej, na straganach, przez domokr|c� i akwizytor�, Internet, sp�dzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp.
Sekcja ta nie obejmuje:
 usBug zwizanych z bie|nikowaniem i regeneracj opon, sklasyfikowanych w 22.11,
 sprzeda|y |ywno[ci i napoj� do konsumpcji na miejscu i sprzeda|y |ywno[ci na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach dziaBu 56,
 usBug lombard�, sklasyfikowanych w 64.92.19.0,
 wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.13.0.
Uwagi dodatkowe:
 sprzeda| niewymagajca przetwarzania obejmuje czynno[ci podstawowe (lub manipulacyjne) zwizane z handlem, takie jak: montowanie, sortowanie, klasyfikowanie, skBadanie wyrob�, mieszanie wyrob�, butelkowanie (poprzedzone myciem butelek lub nie), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towar� w celu ich dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet zamro|onych lub chBodzonych) wyrob�, czyszczenie i suszenie produkt� rolnych, przycinanie pByt pil[niowych z wB�ien drzewnych lub arkuszy metalowych, dostarczanie i instalowanie towar� na wBasny rachunek, promowanie sprzeda|y i projektowanie etykiet,
 usBugi po[rednictwa w sprzeda|y hurtowej obejmuj usBugi makler�, sprzedawc� komisowych, agent�, akwizytor� i innych sprzedawc� hurtowych.