Sekcja E
DOSTAWA WODY; ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ

 SEKCJA E 
DOSTAWA WODY; ZCIEKI I ODPADY ORAZ USAUGI ZWIZANE Z ICH REKULTYWACJ
Sekcja ta obejmuje:
 wod w postaci naturalnej,
 usBugi zwizane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 handel wod za po[rednictwem sieci wodocigowej,
 usBugi zwizane z odprowadzaniem i oczyszczaniem [ciek�,
 osady ze [ciek� kanalizacyjnych,
 odpady,
 usBugi zwizane ze zbieraniem odpad�,
 usBugi zwizane z infrastruktur przeznaczon do przemieszczania odpad�,
 usBugi zwizane ze skBadowaniem odpad�,
 usBugi zwizane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpad�,
 usBugi w zakresie odzysku surowc� z materiaB� segregowanych,
 surowce wt�ne,
 usBugi zwizane z odka|aniem i czyszczeniem gleby i w� gruntowych, w� powierzchniowych, powietrza, odka|aniem budynk�, zakBad� i teren� przemysBowych i inne usBugi zwizane z rekultywacj.
Sekcja ta nie obejmuje:
 sprzeda|y hurtowej odpad�, wBczajc gromadzenie, segregowanie, pakowanie, itp. bez procesu przemysBowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,
 doradztwa w sprawach [rodowiska naturalnego, sklasyfikowanego w 74.90.13.0.
Uwagi dodatkowe:
 sekcja ta obejmuje tak|e transport, je|eli jest on integraln cz[ci zbierania odpad�.