PKWiU 68.32.12.0 - Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie

Stawka VAT: 23% lub zw. [4]
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy, § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[4]: Ze zwolnienia z VAT korzystaj usBugi w zakresie zarzdzania nieruchomo[ciami mieszkalnymi, [wiadczone na zlecenie, z wyBczeniem wyceny nieruchomo[ci mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0).