PKWiU 68.20.11.0 - Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi

Stawka VAT: 23% lub zw. [3]
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 36,art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[3]: Ze zwolnienia z VAT korzystaj usBugi w zakresie wynajmowania lub wydzier|awiania nieruchomo[ci o charakterze mieszkalnym lub cz[ci nieruchomo[ci, na wBasny rachunek, wyBcznie na cele mieszkaniowe, bez wzgldu na PKWiU, pod jakim usBugi zostaBy sklasyfikowane. Ze zwolnienia mo|e korzysta r�nie| dzier|awa grunt� przeznaczonych na cele rolnicze, a tak|e zbycie prawa u|ytkowania wieczystego tych grunt� (� 13 ust. 1 pkt 4 rozporzdzenia).