PKWiU 68.10.14.0 - Kupno i sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych i gruntów przyległych

Stawka VAT: 23% lub zw. [2]
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy,§ 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[2]: Zwolnienie ma zastosowanie do: 1) dostawy budynk�, budowli lub ich cz[ci, z wyjtkiem gdy: ��a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ��b) pomidzy pierwszym zasiedleniem a dostaw budynku, budowli lub ich cz[ci upBynB okres kr�szy ni| 2 lata, albo 2) dostawy budynk�, budowli lub ich cz[ci nieobjtej zwolnieniem, o kt�ym mowa w pkt 1, pod warunkiem |e: ��a) w stosunku do tych obiekt� nie przysBugiwaBo dokonujcemu ich dostawy prawo do obni|enia kwoty podatku nale|nego o kwot podatku naliczonego, ��b) dokonujcy ich dostawy nie ponosiB wydatk� na ich ulepszenie, w stosunku do kt�ych miaB prawo do obni|enia kwoty podatku nale|nego o kwot podatku naliczonego, a je|eli ponosiB takie wydatki, to byBy one ni|sze ni| 30% warto[ci pocztkowej tych obiekt�. Ze zwolnienia korzysta r�nie| zbycie prawa wieczystego u|ytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynk� lub budowli trwale z gruntem zwizanych albo cz[ci takich budynk� lub budowli, je|eli budynki te lub budowle albo ich cz[ci s zwolnione od podatku.