PKWiU 58.14.19.0 - Pozostałe czasopisma i pozostałe periodyki, drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych)

Stawka VAT: 0% [1], 7% [3], 5% – bez względu na PKWiU czasopisma specjalistyczne [4], 8% – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN,wytwarzane metodami poligraficznymi,z wyłączeniem wydawnictw, w którychnie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatneogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, niespełniające definicji czasopism specjalistycznych; pozostałe produkty z tej grupy 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy,poz. 34 zał. nr 10 i poz. 74 zał. nr 3 do ustawy § 36–38 rozporządzenia
Powiązanie CN-2007:
Uwagi:

[1]: Stawk 0% stosujemy do: * 30 kwietnia 2011 r. dla: ��a) dostawy i wewntrzwsp�notowego nabycia ksi|ek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) z wyBczeniem map i ulotek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, ��b) importu drukowanych ksi|ek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISBN, pod warunkiem |e zostaBy przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.; lub zostaBy ujte przez dokonujcego ich dostawy w spisie z natury sporzdzonym na dzieD 31 grudnia 2010 r. * 28 lutego 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych, pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed * 1 stycznia 2011 r.
[3]: Stawk 7% stosujemy do 31 stycznia 2011 r. dla dostawy, wewntrzwsp�notowego nabycia oraz importu: * gazet oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0, * czasopism i pozostaBych periodyk� oznaczonych stosowanymi na podstawie odrbnych przepis� symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyBczeniem: wydawnictw, w kt�ych nie mniej ni| 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpBatne lub odpBatne ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1. pod warunkiem rozpoczcia dystrybucji nakBadu numeru przed 1 stycznia 2011 r.
[4]: Czasopisma specjalistyczne to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojtych zagadnieD odnoszcych si do dziaBalno[ci kulturalnej lub tw�czej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, spoBecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a tak|e przeznaczone dla os� niewidomych i niedowidzcych, publikowane nie cz[ciej ni| raz w tygodniu w postaci odrbnych zeszyt� (numer�) objtych wsp�nym tytuBem, kt�ych zakoDczenia nie przewiduje si, ukazujce si na og� w regularnych odstpach czasu w nakBadzie nie wy|szym ni| 15 000 egzemplarzy, z wyjtkiem: * periodyk� o tre[ci og�nej, stanowicych podstawowe zr�Bo informacji bie|cej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego krgu czytelnik�; * publikacji zawierajcych tre[ci pornograficzne, publikacji zawierajcych tre[ci nawoBujce do nienawi[ci na tle r�nic narodowo[ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgldu na bezwyznaniowo[ lub zniewa|ajce z tych powod� grup ludno[ci lub poszczeg�ne osoby oraz publikacji propagujcych ustroje totalitarne; * wydawnictw, w kt�ych co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpBatnie lub odpBatnie na ogBoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczeg�no[ci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folder� i katalog� reklamowych; * wydawnictw, kt�e zawieraj gB�nie kompletn powie[, opowiadanie lub inne dzieBo w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunk� opatrzonych opisem lub nie, * publikacji, w kt�ych wicej ni| 20% powierzchni jest przeznaczone na krzy|�ki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry sBowne lub rysunkowe; * publikacji zawierajcych informacje popularne, w szczeg�no[ci porady, informacje o znanych i sBawnych postaciach z |ycia publicznego; * czasopism, na kt�ych nie zostanie uwidoczniona wysoko[ nakBadu.