PKWiU 55.90.11.0 - Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne

Stawka VAT: zw. [2] lub 8%
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, poz. 163 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[2]: Zwolnienie ma zastosowanie bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane usBugi, gdy s [wiadczone na rzecz uczni� i wychowank� szk� prowadzcych te bursy i internaty oraz na rzecz student� i doktorant� uczelni prowadzcych domy studenckie.