PKWiU 55.20.11.0 - Usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki

Stawka VAT: zw. [1] lub 8%
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, poz. 163 zał. nr 3 do ustawy
Powiązanie CN-2007: brak
Uwagi:

[1]: Zwolnienie ma zastosowanie bez wzgldu na symbol PKWiU, pod jakim zostaBy sklasyfikowane usBugi, gdy s [wiadczone na rzecz uczni� i wychowank� lub student� i doktorant�, pod warunkiem |e szkoBy lub uczelnie maj z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczce zakwaterowania swoich uczni� i wychowank� lub student� i doktorant�.