PKWiU 24.10.62.0 - Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

Stawka VAT: 23%
Podstawa prawna: art. 146a pkt 1 ustawy
Powiązanie CN-2007: 7214
Uwagi: